Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice
Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă
Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa Prioritară 11 - Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România
Axa Prioritară 12 - Asistență tehnică
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole și în ferme de animale
Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole
Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole
Submăsura 4.3 – Infrastructură agricolă și forestieră
Submăsura 4.3 – Infrastructura de irigații
Submăsura 4.3 – Infrastructura de acces agricolă
Submăsura 4.3 – Infrastructura de acces silvică
Submăsura 6.1 – Instalare tineri fermieri
Submăsura 6.2 – Înființare activități neagricole
Submăsura 6.3 – Dezvoltare ferme mici
Submăsura 6.4 – Modernizare activități neagricole
Submăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri
Submăsura 7.2 – Infrastructură rurală
Submăsura 7.6 – Protejare patrimoniu cultural
Submăsura 8.1 – Creare suprafețe împădurite
Submăsura 9.1 – Grupuri de producători în sectorul agricol
Submăsurile 16.1 și 16.1a – Sprijin infiintare si functionare grupuri operationale, pt dezv. proiecte, produse dar si procese in sect. pomicol
Submăsurile 16.4 și 16.4a – Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
Axa Prioritara 7 - Asistenţa Tehnica
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Axa prioritară 3 - Asistență tehnică
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient
Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor
Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale