FINANȚAREA Microîntreprinderilor, cu PÂNĂ la:

200.000 €

Descarcă documentul

Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor

VALOAREA ELIGIBILĂ

Valoarea asistenței financiare nerambursabile

25.000 € – 200.000 €

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate

CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

Minimum 10%

din valoarea eligibila a investitiei

Beneficiari eligibili

În cadrul prezentului apel, solicitantul eligibil este (cerințele sunt cumulative):

• Societate înregistrată în baza Legii nr. 31/1990, o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare; • Societate cu sediul social/punct de lucru în Regiunea București-Ilfov și locația de implementare a proiectului în mediul urban; • Solicitantul, inclusiv întreprinderile legate se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare și Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior. Calitatea de microîntreprindere trebuie să existe la data semnării contractului de finanțare, conform declarației unice.

Beneficiari eligibili

Nu sunt eligibile:

• Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mici, mijlocii, mari • Microîntreprinderile care nu au sediul social/punct de lucru înregistrat în Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov, cu excepția acelora care își asumă înregistrarea acestuia până la efectuarea primei plăți; • Microîntreprinderile care au sediul social/punct de lucru în mediul rural; • Microîntreprinderile care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate, respectiv au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar de natură să afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului de finanțare privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor, respectiv au realizat schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, sau divizării societății după data publicării în consultare publică a ghidului solicitantului i. Creare de condiții artificiale în vederea încadrării solicitantului în categoriile de solicitanți eligibili și/sau a îndeplinirii unei/unor condiții de eligibilitate specifice acțiunii; ii. Creare de condiții artificiale prin existența unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) și a unui beneficiar real (indirect) al finanțării, ca persoane fizice și/sau juridice distincte sau identice; iii. Creare de condiții artificiale în vederea obținerii unei încadrări mai avantajoase în sistemul criteriilor de selecție. iv. Creare de condiții artificiale în vederea obținerii unui procent suplimentar al intensității/plafon mai mare al sprijinului comparativ cu cel la care proiectul și/sau solicitantul/beneficiarul ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi creat condiția artificială respectivă.

ACTIVITATI ELIGIBLE:

Activități aferente activității de bază necesare pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor

1. Investiții în active corporale în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice și industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor: • Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI; • Achiziționarea de echipamente echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum si dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică etc. 2. Investiția în active necorporale: programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;

ACTIVITATI ELIGIBLE:

Activități conexe activității de bază:

• Activități specifice internaționalizării, extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite de tipul (enumerarea nu este exhaustivă), inclusiv activități de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern la târguri, expoziții • Activități de formare profesională specifică pentru angajații din cadrul microîntreprinderii, care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente achiziționate prin proiect; • Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora; • Activități privind managementul implementării proiectului; • Activități privind auditul financiar al proiectului și expertiză contabilă/declarația expertului contabil; • Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului. Valoarea activității de bază sau pachetului de activități de bază (activitățile enumerate la punctul A de mai sus), reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Cheltuieli eligibile

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.2. Amenajarea terenului - cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului si de aducere la starea initială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

• Alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1. Studii - cheltuielile pentru: studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, etc. 3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații 3.3 Expertizare tehnică 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 3.5 Proiectare 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 3.7.Consultanță - se includ cheltuielile efectuate pentru: managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii (elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri, managementului execuției investiției , elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții), expertiză contabilă (raport/declarație) și auditul financiar. 3.8.Asistență tehnică - asistența tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier, coordonator în materie de securitate și sănătate – conform Hotărârii Guvernului nr. 300/ 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1. Construcții și instalații - cheltuieli de construire/extindere a spațiilor de producție de tip construcție industrială/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/prestări de servicii. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 4.5. Dotări • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje și instalații de transportat și ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, de exemplu: pompe de căldură, mini-eoliene, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, acumulatori, invertori și sisteme de automatizare, management și control, contoare de monitorizare și control, sisteme de încălzire și de aer condiționat care reduc consumul primar de electricitate, boilere industriale de înaltă eficiență care pot fi asociate cu sisteme de cogenerare, surse neîntreruptibile de tensiune (UPS), senzori inteligenți (building management system - BMS), tehnologii de iluminare LED ultraeficiente, sisteme pentru corecția factorului de putere (PFC), sistem de management al luminilor complet automatizat, conectat la senzori detectori, cu ajutorul celei mai avansate tehnologii LED, etc. 4.6. Active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de: procese manageriale de producție, brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microintreprinderii, alte drepturi şi active similare.

Capitolul 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de șantier 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

Capitolul 6 . Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor. 6.2. Probe tehnologice și teste – Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.

Capitolul 7. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

7.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor 7.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management 7.3. Cheltuieli cu activități de internaționalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, inclusiv cheltuielile cu activitățile de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, la târguri, expoziții internaționale: 7.4 Cheltuieli cu adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export;