FINANȚAREA Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, cu PÂNĂ la:

200.000 €

Sfârșit depunere proiecte: 14 iunie 2024, ora 12:00

Descarcă documentul

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntrepinderilor și Întreprinderilor Mici din Regiunea Sud-Muntenia

FINANȚAREA Microîntreprinderilor și întreprinderilor mijlocii, cu PÂNĂ la:

500.000 €

Sfârșit depunere proiecte: 31 iulie, ora 14:00

Descarcă documentul

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntrepinderilor, Întreprinderilor Mici și Întreprinderilor Mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia

Microîntreprinderi și întreprinderi mici
Microîntreprinderi și întreprinderi mici

VALOAREA ELIGIBILĂ

VALOARE MINIMĂ

50.000 €

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitată

VALOARE MAXIMĂ

200.000 €

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile solicitată

CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

Minimum 10%

din valoarea eligibila a investitiei

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

Beneficiari eligibili

• Societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia, constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, se încadrează în categoria microîntreprinderilor si întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora). • Să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

Investiții eligibile

• Lucrări de construire/ extindere/ a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul urban și mediul rural, inclusiv a utilităților generale aferente investiției (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje şi instalații de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate şi instalații de măsurare, control şi reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje şi instalații de transportat şi ridicat" sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare; • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiții din această categorie. • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc); • Activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.); • Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție); • Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Investiții în active necorporale (este opțională includerea în proiect a acestora).

• Investiții în brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

• Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică;

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

Cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutorul de minimis în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

0

Cheltuieli cu lucrări de construire, extindere spaţii de producție/prestare de servicii.

0

Cheltuieli cu echipamente, dotări

0

Cheltuieli cu active necorporale

0

Cheltuieli cu serviciile.

CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 3.7. Consultanţă 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii, inclusiv cheltuielile pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri. 3.7.2. Auditul financiar

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 4.5. Dotări 4.6. Active necorporale

CAP. 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate

CAP. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare - instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță 6.2 Probe tehnologice și teste.

Microîntreprinderi și întreprinderi mijlocii
Microîntreprinderi și întreprinderi mijlocii

VALOAREA ELIGIBILĂ

VALOARE MINIMĂ

300.000 €

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitată

VALOARE MAXIMĂ

500.000 €

dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obținute veniturile;

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

ajutor de minimis – 100%

din cheltuielile eligibile (maxim 200.000 euro)

VALOARE MAXIMĂ

3.000.000 €

dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care solicită finanțare, venituri cuprinse în cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare, dacă aceste venituri depășesc 50.000 EURO.

Microîntreprinderi și întreprinderi mijlocii

Beneficiari eligibili

• Să fie societăți sau societăți cooperative, înregistrate în scop fiscal, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora, care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ghid. • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare. • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. • La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

Microîntreprinderi și întreprinderi mijlocii

Investiții eligibile

În aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investiții (denumit în continuare, ”ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială. Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de: • Crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Poate fi considerată investiție inițială legată de crearea unei noi unități inclusiv investiția ce constă în reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi activități. Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente. • Eextinderea capacității unei unități existente. Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbată. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției. • Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor. Într-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă ”active reutilizate”. Atunci când sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin ori (adică cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate. Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare, mai puțin amortizarea). Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate). În cazul Investițiilor inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități existente, condiția de mai sus este aplicabilă doar componentei din proiect ce vizează diversificarea unității. • O schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

Microîntreprinderi și întreprinderi mijlocii

Cheltuieli eligibile

1. Investiţii în active corporale (includerea în proiect este obligatorie) în vederea updatării tehnologice, ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii:

• Lucrări de construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI, etc.); • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat" sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare; • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.

2. Investiţii în active necorporale în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului (este opţională includerea în proiect a acestora).

În această categorie sunt cuprinse: • Investiții în brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, achiziția de servicii IT relevante și necesare, precum și achiziția, dezvoltarea, testarea și pilotarea de aplicații IT în vederea asigurării funcționalității acestora, exclusiv pentru punerea in funcțiune a investiției; • Investiții specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție), acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, în vederea asigurării funcționalității acestora, exclusiv pentru punerea in funcțiune a investiției. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precedă începerea lucrărilor. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiţii în activele necorporale. Nu sunt eligibile proiectele care propun lucrări pentru care nu este necesară autorizația de construire.

START DEPUNERE PROIECTE

15 MARTIE 2024, 08:00

SFÂRȘIT DEPUNERE PROIECTE

14 IUNIE 2024, 12:00