INVESTIȚII ELIGIBILE

Proiectele de investiții a căror valoare totală a cheltuielilor eligibile se situează sub valoarea de 50 milioane lei sau peste 500 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă. Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Descarcă documentul

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntrepinderilor și Întreprinderilor Mici din Regiunea Sud-Muntenia

Investiţia iniţială

Investiţia în active corporale şi necorporale, legate de înființarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) al unei unităţi existente, aflate în acelaşi perimetru. O investiţie de înlocuire nu constituie o investiţie iniţială.

Investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică

Investiţia în active corporale şi necorporale, legată de una dintre următoarele activități sau de ambele: înființarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; investiția trebuie să fie în acelaşi perimetru. Simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică.

INTENSITATE FINANTARE SI VALOAREA AJUTORULUI

Bugetul maxim al schemei este de 2.249,985 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 449,997 milioane euro, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2024 - 2026; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2025 - 2032. Bugetul mediu anual al schemei este de 749,995 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,999 milioane euro.

Beneficiari eligibili

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. • Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea. • Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară. • Activitatea proiectului de investiții trebuie să fie aferentă unui singur cod CAEN de patru cifre.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

Înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, conform calendarului realizarii investiției; c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”; d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile de mai sus, precum şi:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate; b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat

Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile de mai sus, precum şi:

a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei; b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare. Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea. Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN iar activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.

Cheltuieli eligibile

Active corporale = activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de: a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii noi; b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare. Active noi = active care nu au fost utilizate niciodată. Instalații sau utilaje automatizate = instalații sau utilaje care funcționează independent fără intervenția directă a factorului uman. În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. Active necorporale = activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate. Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 20% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei. Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții: - achiziţia, modernizarea, reabilitarea de construcţii şi lucrările suplimentare de construcţii necesare schimbării destinaţiei unor construcţii existente.

DOMENIII DE ACTIVITATE ELIGIBILE